<<<  ALL RIGHTS RESERVED Designed and Produced by Polidesign Ltd.  >>>


КАРТА НА САЙТА
В НАЧАЛОТО
RSS DIRECT TV
   Леката индустрия включва хранително-вкусовата, текстилната, трикотажната, кожарската, шивашката, обувната и полиграфическата промишленост. Отраслите от тази индустрия е изцяло в частния сектор. Основна причина за това е бързият оборот на вложените капитали. Предприятията от леката промишленост осигуряват работни места предимно за жени и този факт определя голямото социално значение на отрасъла.
   Важен фактор за развитието на отраслите от леката промишленост са чуждестранните инвестиции. Трябва да се подчертае, че основната част от привлечените инвестиции в промишлеността са усвоени именно в отраслите на леката промишленост.
   Пазарите оказват огромно влияние върху производствата на леката промишленост чрез своите специфични изисквания за качество и количество на продукцията. Все по-решаващо значение за тази промишленост са външните пазари.

Промишленост
Промишленост
"Колев и Колев" - София - буйки
„ЯНИТЕКС” ЕООД
„Арда - Русе” ООД
„ASTO Gold” ООД - град Пловдив